Social Icons

งานทะเบียนและวัดผล

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ข้อมูลนักเรียนที่ติด 0 , ร ทุกภาคเรียน (อัพเดพข้อมูลปีการศึกษา 2558) และต้องมาเรียนซัมเมอร์


ข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียน " 0 " , " ร "  ทุกภาคเรียน (อัพเดทข้อมูล ปีการศึกษา 2558)

(หมายเหตุ :  ค่าลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ 100 บาท บวกกับ ค่าหน่วยกิตที่ติด 0 , ร ในตารางช่องสุดท้าย เป็นเงินที่นักเรียนต้องเตรียมมาลงทะเบียน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1
          ห้อง ม.1/1
          ห้อง ม.1/2
          ห้อง ม.1/3

มัธยมศึกาาปีที่ 2
          ห้อง ม.2/1
          ห้อง ม.2/2
          ห้อง ม.2/3

มัธยมศึกาาปีที่ 3
          ห้อง ม.3/1
          ห้อง ม.3/2
          ห้อง ม.3/3

มัธยมศึกาาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ
          ห้อง ม.4/1
          ห้อง ม.4/2

มัธยมศึกาาปีที่ 4 หลักสูตรทวิภาคี
          ห้อง ม.4/1
          ห้อง ม.4/2

มัธยมศึกาาปีที่ 5
          ห้อง ม.5/1
          ห้อง ม.5/2
          ห้อง ม.5/3
          ห้อง ม.5/4

มัธยมศึกาาปีที่ 6
          ห้อง ม.6/1
          ห้อง ม.6/2
          ห้อง ม.6/3
          ห้อง ม.6/4

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศงานวัดผล เรื่องที่ 1 1/2558 "รายชื่อเด็กนักเรียนประจำปี 2558"


ขณะนี้ทางงานวัดผลได้จัดทำรายชื่อเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไฟล์เอกสารแบบกรอกเกรด ที่คณะครูสามารถนำไปเช็คชื่อเด็กนักเรียน พร้อมทั้งเก็บคะแนนได้ด้วย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน https://www.methee.ac.th

***หมายเหตุ :  หากมีนักเรียนย้าย เข้า - ออก และมีการปรับปรุงรายชื่อ จะประกาศแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศงานทะเบียนวัดผล "เรื่องที่ 3 : ประกาศรายชื่อนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายบรรพชา เรียนซ่อมเสริม"


ตามที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ได้มีการจัดโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายการเรียนซ่อมเสริมนั้น ทางฝ่ายวิชาการได้มีการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะต้องมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกำหนดการ และรายชื่อดังนี้


กำหนดการ -

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มาร่วมประชุมที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร"วัดพระธาตุหริภุญชัย"

(หมายเหตุ : กำหนดการ อื่นๆ ทางวิชาการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

 <<< ดูรายชื่อ "คลิก" >>>

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศงานทะเบียนวัดผล (เรื่องที่ 2 "ให้ น.ร. มาดำเนินซ่อมเสริมผลการเรียน 0 , ร )

ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2558

ให้นักเรียนทุกคน ที่มีผลการเรียน 0 , ร ให้มาทำการซ่อมเสริมผลการเรียน ทุกกรณี (ไม่ว่ากรณีของอาจารย์ประจำวิชาที่ไม่ส่งผลการเรียนให้ทางทะเบียนวัดผล)

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศฝ่ายทะเบียนวัดผล "เรื่องที่ 1 (แจ้งผลการเรียนรายวิชาที่เป็น "ร" ทั้งห้อง "

ผลการเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้แจ้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 หากมีรายวิชาใดที่นักเรียนมีผลการเรียนเป็น "ร" ทั้งห้อง
เหตุเนื่องมาจากทางฝ่ายทะเบียนวัดผลยังไม่ได้รับผลการเรียนจากอาจารย์ประจำวิชานั้นๆ

และในกรณีของ ด.ช.ศตวรรษ บุญทา นักเรียนชั้น ม.2/3 เนื่องจากรายชื่อตกหล่นในแบบกรอกเกรด ในหลายๆ วิชาจึงมีผลการเรียนเป็น "ร"
ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ประจำวิชา ให้เด็กนักเรียนมาแจ้งผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย