วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศงานทะเบียนวัดผล (เรื่องที่ 2 "ให้ น.ร. มาดำเนินซ่อมเสริมผลการเรียน 0 , ร )

ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2558

ให้นักเรียนทุกคน ที่มีผลการเรียน 0 , ร ให้มาทำการซ่อมเสริมผลการเรียน ทุกกรณี (ไม่ว่ากรณีของอาจารย์ประจำวิชาที่ไม่ส่งผลการเรียนให้ทางทะเบียนวัดผล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น