วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศฝ่ายทะเบียนวัดผล "เรื่องที่ 1 (แจ้งผลการเรียนรายวิชาที่เป็น "ร" ทั้งห้อง "

ผลการเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้แจ้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 หากมีรายวิชาใดที่นักเรียนมีผลการเรียนเป็น "ร" ทั้งห้อง
เหตุเนื่องมาจากทางฝ่ายทะเบียนวัดผลยังไม่ได้รับผลการเรียนจากอาจารย์ประจำวิชานั้นๆ

และในกรณีของ ด.ช.ศตวรรษ บุญทา นักเรียนชั้น ม.2/3 เนื่องจากรายชื่อตกหล่นในแบบกรอกเกรด ในหลายๆ วิชาจึงมีผลการเรียนเป็น "ร"
ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ประจำวิชา ให้เด็กนักเรียนมาแจ้งผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น