วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศงานทะเบียนวัดผล "เรื่องที่ 3 : ประกาศรายชื่อนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายบรรพชา เรียนซ่อมเสริม"


ตามที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ได้มีการจัดโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายการเรียนซ่อมเสริมนั้น ทางฝ่ายวิชาการได้มีการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะต้องมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกำหนดการ และรายชื่อดังนี้


กำหนดการ -

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มาร่วมประชุมที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร"วัดพระธาตุหริภุญชัย"

(หมายเหตุ : กำหนดการ อื่นๆ ทางวิชาการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

 <<< ดูรายชื่อ "คลิก" >>>

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศงานทะเบียนวัดผล (เรื่องที่ 2 "ให้ น.ร. มาดำเนินซ่อมเสริมผลการเรียน 0 , ร )

ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2558

ให้นักเรียนทุกคน ที่มีผลการเรียน 0 , ร ให้มาทำการซ่อมเสริมผลการเรียน ทุกกรณี (ไม่ว่ากรณีของอาจารย์ประจำวิชาที่ไม่ส่งผลการเรียนให้ทางทะเบียนวัดผล)

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศฝ่ายทะเบียนวัดผล "เรื่องที่ 1 (แจ้งผลการเรียนรายวิชาที่เป็น "ร" ทั้งห้อง "

ผลการเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้แจ้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 หากมีรายวิชาใดที่นักเรียนมีผลการเรียนเป็น "ร" ทั้งห้อง
เหตุเนื่องมาจากทางฝ่ายทะเบียนวัดผลยังไม่ได้รับผลการเรียนจากอาจารย์ประจำวิชานั้นๆ

และในกรณีของ ด.ช.ศตวรรษ บุญทา นักเรียนชั้น ม.2/3 เนื่องจากรายชื่อตกหล่นในแบบกรอกเกรด ในหลายๆ วิชาจึงมีผลการเรียนเป็น "ร"
ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ประจำวิชา ให้เด็กนักเรียนมาแจ้งผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย