วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศงานทะเบียนวัดผล "เรื่องที่ 3 : ประกาศรายชื่อนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายบรรพชา เรียนซ่อมเสริม"


ตามที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ได้มีการจัดโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายการเรียนซ่อมเสริมนั้น ทางฝ่ายวิชาการได้มีการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะต้องมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกำหนดการ และรายชื่อดังนี้


กำหนดการ -

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มาร่วมประชุมที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร"วัดพระธาตุหริภุญชัย"

(หมายเหตุ : กำหนดการ อื่นๆ ทางวิชาการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

 <<< ดูรายชื่อ "คลิก" >>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น